Poistenie osôb a investovanie

Poistenie dospelých osôb

V životnom poistení ponúkame našim klientom okrem poistenia pre prípad smrti aj široké spektrum úrazových poistení ako aj poistení pre prípad choroby či invalidity

Produkty: Šťastný Život, Môj Život

Poistenie pre deti

Zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí týkajúcich sa detí ponúkame v dvoch verziách:

 • s investičnou zložkou
 • bez investičnej zložky

Produkty: Moja Farbička, Šťastný Život

Poistenie pre seniorov

Naše poistenie pre seniorov vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídaných životných situáciách a poslúži vám až do 95. roku života

Produkt: Senior

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany vám poskytne podporu pri presadzovaní svojich práv a peberie za vás finančnú záťaž s tým spojenú. Toto zabezpečenie zahŕňa oblasť vlastníckych sporov, pracovných sporov, poistných sporov, zmluvných sporov, susedských sporov, preukazov, ako aj trestného a priestupkového práva

Pravidelné investovanie

Investovanie do fondov spojené s poistením. Poistná sumu pre prípad smrti 1 000 Eur, možné doplniť rizikové životné poistenie a iné pripoistenia

Produkt: Moje Investovanie

Jednorazové investovanie

Ochrana finančných prostriedkov v prípade úmrtia poisteného pred výkyvmi na kapitálových a finančných trhoch až do veku 75 rokov klienta - poisťovňa vždy vyplatí najmenej to, čo bolo zaplatené

Produkt: Moja Stratégia

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. 

V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. 

Poistenie do hôr

Naše poistenie na hory hradí náklady na:

 • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
 • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)

 

Poistenie majetku a vozidiel

Poistenie domácnosti

Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete spoľahlivo ochrániť práve pre vás je určené naše poistenie hnuteľných vecí

Produkt: Môj Domov

Poistenie nehnuteľnosti

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu, garáže, alebo inej vedľajšej stavby, je pre Vás pripravené poistenie, ktoré ju ochráni pred všetkými rizikami

Produkt: Môj Domov

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobená na zdraví alebo na veci inej osoby v súvislosti: 

 • s bežnou činnosťou poisteného v krajinách EÚ a EEA
 • s činnosťou poisteného ako člena domácnosti
 • s vlastníctvom pozemku, budovy, vedľajšej stavby a prevádzkou ich technického, energetického alebo technologického vybavenia

Produkt: Môj Domov

Poistenie vozidiel

V rámci zabezpečenia vozidiel ponúkame poistenie:

 • zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla (PZP)
 • vášho vozidla
 • vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle
 • právnej pomoci
 • finančnej straty
 • asistenčných služieb

Produkt: Moje Auto

Poistenie bytových domov

Toto poistenie vám poskytne poistnú ochranu pre váš bytový dom, vrátane všetkých bytov a nebytových priestorov patriacich k bytovému domu a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. 

Zamestnanci, podnikatelia

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnená pracovných úloh spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte.

Vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov)

Poistenie pre podnikateľov

Zabezpečenie optimálnej ochrany vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi zahŕňa:

 • hnuteľný majetok 
 • stroje
 • budovy
 • všeobecnú zodpovednosť za škodu vrátane vadného výrobku
 • prerušenie prevádzky
 • asistenčné služby

II.pilier a úvery

Starobné dôchodkové sporenie II.pilier

Sporte si s nami na dôhodok z povinných odvodov, ktoré každý mesiac z Vašej mzdy odchádzajú do Sociálnej Poisťovne.

Dôchodok z Il. piliera je jednou z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ktory sa vypláca zo starobného dôchodkového sporenia

Hypotéky a úvery

Okrem poistenia vašej nehnuteľnosti vám teraz pomôzeme zabezpečiť aj jej kúpu. Výhodné podmienky vám vieme ponúknuť vďaka úzkej spolupráci hypotekárnej siete s poprednými finančnými inštitúciami na Slovensku. 

Vieme Vám takisto pomôcť s refinancovaním a konsolidáciou úverov.

© 2023 Žilka - Žilková - Goebels Žilková, Na Bystričku 4a, 036 01 Martin
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!