ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

 

Dobre poistení rodičia sú najlepším zabezpečením pre dieťa. Ak by sa niečo stalo nedostatočne poistenému rodičovi, malo by to pre jeho dieťa oveľa väčšie následky ako keby sa niečo stalo dieťaťu samotnému. Takisto dieťa nie je zárobkovo-činná osoba, a teda ak by sa mu niečo prihodilo, nespôsobí to výpadok príjmu domácnosti. Je teda poistenie dieťaťa naozaj nevyhnutné?

V prvom rade si treba uvedomiť, že kvalitné detské poistenie nezahŕňa len poistenia dieťaťa, ale aj pripoistenie dospelej osoby zabezpečujúcej príjem a starostlivosť pre dieťa – a teda vo väčšine prípadov je to pripoistenie jeho rodiča. Obe tieto časti pozostávajú zo životného poistenia a rôznych pripoistení.

Životné poistenie dieťaťa, či už vo forme kapitálového alebo investičného poistenia, plní najmä funkciu akumulačnú, t.j. funkciu sporiaceho účtu. Rodičia môžu týmto spôsobom pripraviť pre svoju ratolesť zaujímavú čiastku peňazí pre jeho štart do života. Nárok na plnenie pri kapitálovom poistení nevzniká len pri dožití sa konci poistnej doby v 25. roku dieťaťa alebo pri jeho úmrtí, ale po dovŕšení 18. roku dieťaťa aj pri jeho prijatí na vysokú školu, uzavretí sobáša a založení vlastnej firmy, pričom v týchto prípadoch je vyplatený bonus vo výške 5% aktuálnej hodnoty účtu. Investičné poistenie zase ponúka vernostný bonus. Ku obom typom životného poistenia je ako bonus pridané poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do 15. roku dieťaťa. Výhodou tohto poistenia je aj skutočne viditeľná zľava na ďalšie pripoistenia.

Ku životnému poisteniu dieťaťa môže byť dieťa poistené pre prípad úrazu, choroby a zodpovednosti za škodu. Súhrn možných pripoistení dieťaťa:

·         Poistenie smrti následkom úrazu

·         Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a bez progresie

·         Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

·         Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

·         Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

·         Poistenie kritických chorôb

·         Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa

·         Poistenie zodpovednosti za škodu

·         Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu

·         Poistenie Doktor+

·         Poistenie Allianz Best Doctors

 

Je vhodné dieťa poistiť čím skôr, nakoľko s vekom stúpa aj možnosť vzniku rôznych ochorení, z dôvodu ktorých by už mohol nastať nárok na plnenie, a pre ktoré by už neskôr mohlo byť dieťa pre nepoistiteľné. Čo sa týka úrazového poistenia, v porovnaní s poistením dospelej osoby sa neskúma, či dieťa vykonáva rizikové športy, poprípade iné rizikové aktivity. Takisto môže byť dieťa poistené za cenu detského poistenia až do 25. roku, aj keď už ukončilo štúdium a začalo pracovať, bez prešetrovania rizikovej skupiny povolania. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú dieťaťom pri detskom poistení ponúka v porovnaní s poistením zodpovednosti za škodu v poistení domácnosti aj krytie nákladov spojených s poškodením školských pomôcok.

Tieto pripoistenia slúžia najmä na ochranu dieťaťa, ale aj jeho rodičov pre prípad vzniku udalosti, pri ktorej je nevyhnutná starostlivosť rodiča o dieťa, alebo pri ktorej vznikajú náklady spojené so starostlivosťou o dieťa, a teda kedy dochádza k výpadku príjmu domácnosti.

Životné poistenie rodiča vo forme poistenia úmrtia s výplatou anuity plní funkciu ochrannú, t.j. funkciu zabezpečenia dieťaťa a eventuálne aj druhého rodiča pre prípad úplného výpadku príjmu domácnosti. Tento sirotský dôchodok je v prípade úmrtia rodiča vyplácaný až do 25. roku dieťaťa ročne a zabezpečuje náhradu finančných prostriedkov potrebných na zaopatrenie dieťaťa a umožnenie jeho vzdelania.

Ku životnému poisteniu rodiča môže byť rodič poistený pre prípad úrazu, invalidity, nezamestnanosti a pracovnej neschopnosti. Súhrn možných pripoistení rodiča:

·         Poistenie úrazovej smrti s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

·         Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a bez progresie

·         Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

·         Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

·         Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia

·         Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

·         Poistenie Allianz Best Doctors

 

Všetky tieto pripoistenia slúžia na ochranu dieťaťa, resp. druhého rodiča pre prípad vzniku udalosti, pri ktorej dochádza k výpadku príjmu domácnosti.

 

Detské poistenie je možné uzavrieť až do 15. roku dieťaťa. Je to investícia, ktorá ochráni vaše dieťa a vás v prípade, keď to budete najviac potrebovať, a súčasne vášmu dieťaťu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti. Otázkou teda nie je, či je detské poistenie potrebné, ale skôr aké detské poistenie, resp. ktoré zložky detského poistenia je potrebné poistiť. Pri zvažovaní možností je vždy dôležité zvážiť už existujúce poistenie rodičov ako aj poistenie vašej domácnosti ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú dieťaťom, aby najdôležitejšie zložky detského poistenia nezostali nepoistené, ale aj naopak, aby niektoré riziká neboli bezdôvodne poistené dvakrát. 

10.05.2015