ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

 

Druhý pilier je otvorený od 15. marca do 15. júna, čo pre sporiteľov znamená príležitosť prehodnotiť svoj spôsob sporenia na dôchodok. Otvorená je možnosť z druhého piliera vystúpiť, ale takisto pre sporiteľov v akomkoľvek veku aj možnosť do neho vstúpiť, či uskutočniť prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.  Ľudia, ktorí v druhom pilieri ešte neboli, a spĺňajú podmienku veku do 35 rokov, môžu do neho vstúpiť aj po tomto dátume.

Dôchodkový systém na Slovensku je založený na troch pilieroch:

I. pilier: Priebežný dôchodkový systém zabezpečený Sociálnou poisťovňou

II. pilier: Starobné dôchodkové sporenie zabezpečené dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS)

III. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie zabezpečené doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS)

Prvé dva piliere sú ako základný systém dôchodkového sporenia financované z odvodov pracujúcich, ktoré sú zákonom stanovené. Ak sa spoliehate len na I. pilier, 18 % z vášho vymeriavacieho základu sa odvádza priamo do Sociálnej poisťovne. Ak ste sporiteľom aj v II. pilieri, z vášho vymeriavacieho základu sa odvádza 14 % do Sociálnej poisťovne a 4 % na váš osobný účet do vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný.

  

Prvý pilier je nazvaný priebežným, nakoľko finančné prostriedky, ktoré dnes odvediete na dôchodkové zabezpečenie do štátnej pokladnice, Sociálna poisťovňa  obratom vyplatí dnešným dôchodcom.  Výška dôchodku z I. piliera sa odvíja od počtu odpracovaných rokov a mzdy počas celého pracovného života. V prípade úmrtia sporiteľa sú pozostalým vyplácané určité pozostalostné dôchodky.

Tento systém funguje na princípe solidarity, nakoľko sa sporí na spoločný účet a výška vášho budúceho dôchodku sa bude odvíjať od aktuálnej ekonomickej a politickej situácie a demografického vývoja na SR. Dôležitý je pomer pracujúcich ľudí k ľuďom čerpajúcich dôchodky.

Pomer pracujúcich na 1 penzistu:

  • 2014: na 1 penzistu pripadá 1,6 pracujúcich
  • 2040: podľa prognóz bude o 26 rokov pripadať na 1 penzistu 1 pracujúci
  • 2060: podľa prognóz pri klesaní pôrodnosti a zvýšení priemernej dĺžky života , na 4 penzistov budú pripadať 3 pracujúci

Výška vášho budúceho dôchodku z I. piliera teda vôbec nie je istá.

 

Druhý pilier je nazývaný akumulačným alebo aj kapitalizačný, nakoľko odvody smerujú na váš osobný dôchodkový účet, kde sa následne pre vás zhodnocujú. Výška dôchodku z II. piliera sa odvíja zhodnotenia osobných finančných prostriedkov vo fondoch. V prípade úmrtia sporiteľa je hodnota účtu vyplatená pozostalým prostredníctvom určenej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom dedičského konania, t.j. finančné prostriedky nasporené v II. pilieri sú súkromným vlastníctvom sporiteľa.

Komu sa teda oplatí vstúpiť do druhého piliera?

Určenie výhodnosti a nevýhodnosti vstupu do druhého piliera sa odvíjajú od množstva faktorov, a síce od ekonomickej a politickej situácie na SR, demografického vývoja, výnosnosti na finančných trhoch a v neposlednom rade aj od individuálnej situácie sporiteľa. Takisto nikto z nás nedokáže s určitosťou posúdiť aké dôchodky bude vyplácať Sociálna poisťovňa z I. piliera v budúcnosti. Približnú odpoveď na túto otázku dávajú analýzy ekonómov z UMB BB, ktorých výsledok je zobrazený v nasledujúcej tabuľke.


Za vstúpenie do II. piliera hovorí aj argument, že takéto rozhodnutie zabezpečí rozdelenie odvodov do dvoch nezávislých systémov, čo bude mať do istej miery za výsledok zvýšenie bezpečnosti financovania vášho dôchodku.

Ak vstúpim, aké fondy si mám vybrať

Pri vstupe do II. piliera majú sporitelia možnosť rozložiť si ich úspory do dvoch fondov. Počas trvania sporenia je možné si pomer rozloženia finančných prostriedkov vo fondoch meniť.

Vo všeobecnosti sa odporúča sporenie v akciovom fonde, ak vám do dôchodkového veku zostáva dvadsať a viac rokov. Výnosnosť týchto fondov závisí  od konkrétnej situácie na finančných trhoch a dlhodobé a pravidelné sporenie by malo priniesť sporiteľom najvyššie úspory.

V súčasnosti je najväčším problémom II. piliera to, že viac ako 90% sporiteľov je v dlhopisových garantovaných fondoch, ktorých výnosy nie sú zďaleka porovnateľné s výnosmi z akciových fondov. Sporiteľov do týchto fondov  preradilo v máji 2013 opatrenie vlády. Garantované fondy sú však vhodné najmä pre sporiteľov, ktorí majú do dôchodku kratšiu dobu a teda sa nemôžu spoľahnúť na výnosnosť dlhodobého pravidelného sporenia.

Komu sa oplatí zostať v II. pilieri a komu vystúpiť?

Odpoveď na otázku komu sa oplatí ostať a komu vystúpiť opäť poskytuje výsledok analýz ekonómov z UMB BB, zobrazený v tabuľke.


Úspory sporiteľov, ktorí sa počas otvorenia II. piliera rozhodnú ho opustiť, budú spolu s ich zhodnotením prevedené do Sociálnej poisťovne, nakoľko ich úspory v II. pilieri týmto krokom prestanú byť súkromným majetkom sporiteľov a stanú sa majetkom Sociálnej poisťovne, ktorá z nich vyplatí dôchodky súčasným penzistom. Sporiteľ však nebude poškodený, Sociálna poisťovňa ho bude pri budúcom výpočte jeho dôchodku posudzovať ako sporiteľa, ktorý v druhom pilieri nikdy nebol.

 

Tretí pilier je nazývaný doplnkovým dôchodkovým sporením, nakoľko je to spôsob dobrovoľného šetrenia na dôchodok. Výška dôchodku z III. piliera sa odvíja zhodnotenia osobných finančných prostriedkov. V prípade úmrtia sporiteľa je hodnota účtu vyplatená pozostalým prostredníctvom určenej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom dedičského konania, t.j. finančné prostriedky nasporené v III. pilieri sú - rovnako ako v II. pilieri - súkromným vlastníctvom sporiteľa.

Rozdiel medzi II. a III. pilierom je zdroj finančných prostriedkov. Kým do druhého piliera je sporiteľovi odvádzaná časť povinných odvodov z prvého piliera, tretí pilier je dobrovoľný, a teda si do neho sporiteľ sám zasiela časť svojej čistej mzdy, mimo povinných odvodov.

Za III. pilier sa pokladá aj životné poistenie so sporivou zložkou – t.j. kapitálové životné poistenie a investičné životné poistenie. Pri životnom poistení so šetriacou časťou je dôležitým argumentom zabezpečenie finančnej istoty nie len v dôchodkovom veku, ale už aj počas produktívneho veku sporiteľa.

 

Ako sa teda zabezpečiť na dôchodok?

Pri určení optimálneho spôsobu zabezpečenia na dôchodok treba posúdiť každého sporiteľa a jeho konkrétnu situáciu individuálne. Vo všeobecnosti však platí spôsob diverzifikácie rizika – a teda rozloženia finančných prostriedkov do všetkých troch pilierov. V dnešnej dobe je životné poistenie naozaj flexibilné, a v každej životnej situácií sa dá prispôsobiť očakávaniam a možnostiam sporiteľa.

Čo sa týka mladých ľudí a ich postoja ku dôchodku, do ktorého je ešte ďaleko, je lepšie začať si sporiť nižšími čiastkami v nižšom veku, a postupne si zabezpečenie upravovať podľa finančnej situácie. 

 

22.03.2015