ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

PZP od Allianz – SP zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie , tzv. "amortizáciu". Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz - SP uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu - prirodzene - ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla. Poistník, ten kto uzatvoril zmluvu, má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

 

PZP sa vzťahuje na:

·         škody na zdraví a na náklady pri usmrtení

·         škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

·         ušlý zisk,

·         účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.


PZP kryje do výšky:

·         5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

·         10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

 

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Ak cestujete na územie štátu, ktorý nemá so SR dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.

 

Pri dojednaní poistnej zmluvy Vám vystavíme potvrdenie o poistení (biela karta) a zelenú kartu. Pri prevádzke motorového vozidla v SR ste povinní na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť od 01.10.2019 zelenú kartu. Zelená karta je medzinárodný doklad o platnosti poistenia v zahraničí. Platí vo všetkých členských štátoch zelenej karty.

 

 

Asistenčná služba Allianz Assistance je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, nehody alebo odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme:

o   príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie;

o   ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;

o   návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;

o   uschovanie nepojazdného vozidla;

o  organizáciu náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.


Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať na telefónne číslo +421.2.529 33 112 a zorganizujeme pre Vás pomoc. Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte, prosím, na jeho pokyny.

 

Kontakty na zmluvné servisy našej spoločnosti nájdete tu.

Zdroj: www.allianzsp.sk