ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Komplexný produkt Poistenie podnikateľov zabezpečí optimálnu ochranu vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi. 

Poistenie majetku

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, tiež ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy. 

Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy.

Poistenie kryje tieto základné riziká:

·         požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

·         víchrica a krupobitie

·         povodeň a záplava, zemetrasenie,výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

·         škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia 

·         náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov

·         krádež, lúpež

·         rozbitie skla

 

Poistenie pre prípad majetkového a strojného prerušenia prevádzky 

Poistenie je určené pre krytie finančných strát vo vašej prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nemôžete vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Avšak napriek tomu ste zmluvne zaviazaný uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

Poistené je:

o   ušlý zisk – zisk z predaja tovaru, zásob a poskytovaných služieb, ktorý by ste dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky

o   fixné náklady – ktoré vynakladáte aj počas prerušenia prevádzky

 

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie za vecnú škodu z poistenia majetku. Práve preto je tento druh poistenia možné dojednať iba spolu s poistením budov alebo hnuteľných vecí. Rovnako poistenie strojného prerušenia prevádzky je možné dojednať iba spolu s poistením strojov a elektroniky.

Poistenie strojov a elektroniky

Poistením hnuteľného majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám. K poškodeniu strojov však môže dôjsť aj ďalšími vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre tieto prípady poškodenia slúži poistenie technických rizík, ktoré sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, a tiež poškodenie skratom alebo prepätím.

Predmetom poistenia sú:

·         stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia

·         elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje

 

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a podobne.

Poistenie je určené pre všetkých vás, ktorí si bežne prepravujete svoj vlastný tovar, zásoby, hotové výrobky alebo iný majetok na vlastných cestných vozidlách.

 

Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži.

Poistenie začína až po nakládke tovaru na cestné vozidlo a končí pred jeho vyložením. Poistený si stanovuje poistnú sumu sám na každé vozidlo zvlášť, pričom poistné plnenie poskytneme až do dvojnásobku poistnej sumy počas poistného obdobia. Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Slovenskej republiky alebo pre územie Európy.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám vyplýva zo zákona. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje podnikateľovi náklady na nároky tretích osôb, za ktoré je právne zodpovedný. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

Škody, ktoré môžete spôsobiť:

·         na zdraví a živote

·         na veci

·         následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku


Poistené krytie škody spôsobené poškodenému:

·         prevádzkovou činnosťou

·         výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť

·         používaním alebo spotrebou vadného výrobku  alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní


Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.

Za spôsobené škody zodpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom alebo distribútorom.

 

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

 

Poistenie je určené pre:

o   stavebníka, developera

o   investora, majiteľa,

o   hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov


Poistené je:

·         budované dielo ,všetky práce súvisiace s realizáciou a použitý a skladový materiál

·         stavebné stroje

·         zariadenie staveniska

·         existujúce stavby a konštrukcie v okolí miesta poistenia


Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré poskytuje poistné krytie pri škodách vzniknutých:

·         uskutočňovaním stavebných prác a ich zmien

·         pri prípravných prácach k realizácii stavby

·         pri remeselných stavebných činností

 

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

 

V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

 

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

 

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR.

 

Poistené sú náklady na:

o   Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.

o   Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.

o   Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

 

Zdroj: www.allianzsp.sk