ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

Riziko úrazu na nás striehne každý deň. V úrazovom poistení pre dospelých si máte možnosť zvoliť rozsah a výšku poistnej ochrany a vybrať si zo 6 druhov poistných plnení.

Trvalé následky úrazu s progresiou alebo bez progresie

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Poistné plnenie je poskytované už od 0,5 %. Je možné zvoliť si variant s progresívnym plnením alebo bez. Plnenie v prípade trvalých následkov sa progresívne zvyšuje až na 500%.

Tabuľka trvalých následkov úrazu

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí ihneď oprávneným osobám poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zahynie pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia

Ak si úraz poisteného vyžaduje nevyhnutné liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za každý deň liečenia úrazu.

Tabuľka plnenia za dobu nevyhnutného liečenia platná od 1.8.2015

Tabuľka plnenia za dobu nevyhnutného liečenia platná od 1.7.2014 do 31.7.2015

Tabuľka plnenia za dobu nevyhnutného liečenia platná od 1.4.2012 do 30.6.2014

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa navyše vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.


Invalidita následkom úrazu

Ak sa klient stane invalidný následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%, bude mu vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.

 

 

Zdroj: www.allianzsp.sk