ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom. Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku.

Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.

V programe Senior Vám ponúkame:

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia

Pri dožití sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s podielom na prebytku. V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatíme oprávnenej osobe poistnú sumu, vo výške podľa poistných podmienok, spolu s podielom na prebytku. Podiel na prebytku vzniká priebežným zhodnocovaním peňažných prostriedkov, ktoré do poistenia vkladáte.
Týmto poistením ste zabezpečený až do veku 95 rokov, pričom máte možnosť si vybrať dobu platenia poistného 5 alebo 10 rokov od začiatku poistenia.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie z dôvodu liečenia následkov úrazu vám bude vyplatená dohodnutá poistná suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, a to maximálne za obdobie 1 roka odo dňa úrazu. Počet dní strávených v nemocnici je daný počtom polnocí tam strávených.

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10%

Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 10%, poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie zvýšené podľa Tabuľky progresívneho plnenia za trvalé následky úrazu, ktorá je súčasťou poistných podmienok.

Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu

Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá telesné poškodenie uvedené v Tabuľke telesných poškodení, poisťovňa vám vyplatí príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Tabuľka telesných poškodení je súčasťou poistných podmienok.

Senior Asistencia

Poistenie Senior Asistencia vám zabezpečí poskytnutie pomoci, v prípade neočakávanej situácie, ktorá nastala v dôsledku choroby alebo úrazu a vyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici.
Súčasťou poistenia Senior Asistencia sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 52933114.

Poistenie za mimoriadne poistné

Mimoriadne poistné je možné platiť opakovane počas doby trvania kapitálového životného poistenia, najneskôr však 10 rokov pred jej uplynutím. Poistenie za mimoriadne poistné zabezpečuje poistné plnenie v prípade úmrtia alebo dožitia poisteného podľa poistných podmienok.

Zdroj: www.allianzsp.sk