ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

Komplexný program poistenia pre deti Moja Farbička je investícia, ktorá ochráni vaše dieťa v prípade, keď to bude najviac potrebovať, súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti a vnesie do vašej rodiny ešte väčší pocit radostného bezpečia a istoty. Ako jediné na trhu, chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov.

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si a prispôsobovať v čase optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek pre starostlivé zabezpečenie finančného zázemia pre svoje dieťa v prípade jeho osamostatnenia sa, štúdia, získania vlastného bývania alebo podporovania záľub. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám.

Dieťa i dospelý

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj jedna dospelá osoby – rodič, starý rodič alebo ktokoľvek iný, aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Poistenie Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú strata či invalidita rodičov. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

Výhodná forma šetrenia

Programom Moja Farbička zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti. Investičné životné poistenie kombinuje životné poistenie s investovaním do fondov. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.

Jednorazové poistné

Poistenie Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku.

Baby karta

Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Zľava pri ročnej platbe

V prípade, že sa rozhodnete platiť poistné ročne, získate oproti mesačnej platbe zľavu!

Možnosti poistenia v rámci programu Moja Farbička:

Pre dieťa:

·         Investičné životné poistenie

·         Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a bez progresie

·         Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

·         Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

·         Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

·         Poistenie kritických chorôb

·         Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa

·         Poistenie zodpovednosti za škodu

·         Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu

·         Poistenie Doktor+ 

·         Poistenie Allianz Best Doctors

·         Služba Asistent 

 

Pre dospelú osobu:

·         Poistenie úmrtia s výplatou anuity

·         Poistenie úrazovej smrti s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

·         Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a bez progresie

·         Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

·         Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

·         Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia

·         Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti 

·         Poistenie Allianz Best Doctors

·         Služba Asistent 

 

Zdroj: www.allianzsp.sk