ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenieúrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Cestovné poistenie ponúkame pre jednotlivcov, rodiny, firmy ale aj pre klientov nad 70 rokov.

 

Cestovné poistenie si môžete teraz uzatvoriť jednoducho a rýchlo i z pohodlia domova.


Zložky poistenia:


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

V rámci komerčného cestovného poistenia uhradíme za vás nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine (v prípade, ak cestujete v rámci EU a uplatňujete si Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz.

 

Naše cestovné poistenie poskytuje neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí.

 

Poistná ochrana zahŕňa

·         Ambulantnú zdravotnú starostlivosť, vrátane predpísaných liekov

·         Hospitalizáciu

·         Prepravu do zdravotníckeho zariadenia, vrátane cesty späť

·         Operáciu

·         Akútne zubné ošetrenie (do limitu 335 EUR)

·         Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy (do limitu 1 200 EUR)

·         Prepravu osôb mladších ako 15 rokov pri hospitalizácii poisteného (do limitu 1 000 EUR)

·         Prevoz poisteného do vlasti (repatriácia)

·         Prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti (repatriácia)

·         Náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok (do limitu 170 EUR)

·         Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

 

Poistenie úrazu

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.


Limity poistného plnenia:

·         Trvalé následky – 20 000€

·         Smrť úrazom – 10 000€

 

Poistenie batožiny

K cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok "zbalený" na cesty. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

 

Limity poistného plnenia:

·         Základný limit – 1 000€

·         Pripoistenie – 3 000€

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku.

 

Limit poistného plnenia: Škoda na zdraví a/alebo na majetku – 100 000€

 

Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál

Poistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na storno poplatky, ktoré od vás požaduje v prípade zrušenia cestovnej služby cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo iný poskytovateľ cestovnej služby. Typickou situáciou je nepredvídané, akútne ochorenie účastníka zájazdu, kvôli ktorému nemôže nastúpiť na zaplatený zájazd.


Poistenie stornovacích poplatkov si môžete uzatvoriť aj v rámci cestovného poistenia alebo ako samostatné poistenie stornovacích poplatkov.


Predmetom poistenia storno špeciál sú taktiež náklady súvisiace s vyúčtovaním storno poplatku, zároveň vám však ponúkame rozšírenú poistnú ochranu. Ako bonus k poisteniu stornovacích poplatkov alebo k poisteniu storno špeciál od nás dostávate automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Poistenie nevyužitej cesty vás „odškodní“ v prípade oneskoreného nástupu, ako aj v prípade predčasného návratu.

 

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni. Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby na území SR ponúkame poistenie do hôr, ktoré si môžete uzatvoriť aj samostatne.

 

Poistenie doplnkových asistenčných služieb

K poisteniu liečebných nákladov v zahraničí patria samozrejme aj základné asistenčné služby. Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

·         zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na váš zdravotný stav

·         úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam

·         sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku

·         komunikácia s blízkymi osobami

·         prevoz späť do vlasti

 

Asistenčné služby poskytuje spoločnosť Allianz Assistance nepretržite 24 hodín po celom svete. Kontaktné telefónne číslo v prípade poistnej udalosti: +421.2.529 33 113

 

Poistenie doplnkových asistenčných služieb:

·         Právna pomoc

·         Pomoc v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

·         Oneskorené dodanie batožiny leteckým dopravcom - náhrada za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb

·         Technická asistencia – asistenčná pomoc v prípade značnej škody na majetku v mieste bydliska počas vašej cesty

·         Asistencia pri predčasnom návrate

 

Limity poistného plnenia:

·         Právna pomoc – 1 200€

·         Technická asistencia – 170€

·         Strata dokladov – 335€

·         Oneskorenie dodania batožiny o viac ako 24 hod. – 70€

·         Oneskorenie dodania batožiny o viac ako 48 hod. – 140€

·         Asistencia pri predčasnom návrate – organizácia a reálne náklady

 

Dokumenty:

-          Všeobecné poistné podmienky

-          Osobitné poistné podmienky

-          Osobitné poistné podmienky EU plus

 

 

Zdroj: www.allianzsp.sk